skip to Main Content

Uprzejmie informujemy, iż podczas XX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego będą mieli Państwo możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpienia ustnego lub prezentacji plakatowej.

Ostateczny termin nadsyłania streszczeń: 24.02.2019 r.
Ocena recenzentów: do 10.03.2019 r.
Powiadomienia autorów: 31.03.2019 r.

Ważne informacje

1. Zgłoszenie pracy do programu naukowego Zjazdu odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą formularza.
2. Streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim. Powszechnie stosowane skróty są dopuszczalne, inne powinny być wyjaśnione. Nazwy leków mogą być podane zgodnie z nazewnictwem międzynarodowym.
3. Prace nie mogą zawierać piśmiennictwa, adresu instytucji, stopni naukowych oraz danych, na podstawie których można zidentyfikować Autora/Autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi. Dane te będą bezwzględnie usuwane przez moderatorów.
4. Nazwy grantów winny zostać wpisane w polu „Źródło finansowania pracy naukowej”
5. Tabele, wykresy lub rysunki prosimy zamieszczać wraz ze streszczeniem w załączniku w formacie PDF. Wspomniane formy prezentacji wyników nie będą publikowane w książce streszczeń.
6. Osoba zgłaszająca pracę oświadcza, iż posiada zgody Autorów oraz kierownika jednostki na nadesłanie pracy, przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych podanych podczas rejestracji pracy na potrzeby organizacyjne Zjazdu, upublicznianie wyników kwalifikacji streszczeń na stronie Zjazdu oraz w materiałach zjazdowych. Oświadcza również, iż posiada oraz wyraża zgodę na posługiwanie się przez Bachleda Kongresy Eventy Sp. z o. o. adresami mailowymi Autorów oraz nr telefonów podanymi podczas rejestracji pracy.
7. Możliwość prezentacji pracy będą mieli wyłącznie zarejestrowani Uczestnicy, którzy opłacili udział w Zjeździe.
8. Wszelkie zmiany w streszczeniach należy zgłaszać w czytelny sposób wyłącznie mailowo na adres kknap@grupabachleda.pl. Wprowadzenie zmian zostanie każdorazowo potwierdzone przez Biuro Organizacyjne Zjazdu wiadomością e-mail.
9. Streszczenia prac przyjętych do prezentacji zostaną wydrukowane w Diabetologii Klinicznej i będą dostępne na stronie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, tj.: www.cukrzyca.info.pl.

Konstrukcja streszczenia:

• wybór preferowanego typu sesji (ustna/plakatowa/ustna-studencka/plakatowa-studencka),
• tytuł pracy (bez skrótów, DRUKOWANYMI LITERAMI),
• dane autorów (pełne imię i nazwisko autora, imiona i nazwiska współautorów, afiliacja, adresy e-mail),
• wybór autora prezentującego pracę wraz z bezpośrednim kontaktem (mail + telefon),
• treść abstraktu z podziałem na: wprowadzenie, cel, materiał, metody, wyniki i wnioski (maksymalnie 400 słów),
• akceptacja oświadczeń.

Nadesłane streszczenia zostaną anonimowo ocenione przez Komitet Naukowy XX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, który podejmie decyzję o zakwalifikowaniu pracy do prezentacji ustnej lub plakatowej, bądź o odrzuceniu pracy. Komitet Naukowy nie ma obowiązku podania przyczyny odrzucenia pracy.

Prace zakwalifikowane do sesji ustnej

Po przyjęciu pracy przez Komitet Naukowy, zgodnie z tematyką doniesienia, poszczególne prace zostaną przedstawione podczas odpowiednich sesji tematycznych. Informacje na temat sesji zostaną opublikowane na stronie Zjazdu bliżej terminu Wydarzenia.
Wszelkie informacje zostaną przesłane mailowo do autorów prezentujących prace.

Prace zakwalifikowane do sesji plakatowej

Prosimy o przygotowanie plakatu o wymiarach 70 cm x 100 cm (orientacja pionowa, format B1) zawierającego tytuł pracy, pełne imię i nazwisko autora, inicjał imienia oraz nazwiska współautorów. Ekspozycja plakatów odbywać się będzie przez cały czas trwania Zjazdu. Wszelkie informacje zostaną przesłane mailowo do autorów prezentujących prace.

Back To Top